โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ 2567

  • หน้าแรก /
  • กิจกรรม อบต. /
  • โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ 2567

  • วันที่ 27 มิ.ย. 2567
  • (39) เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เด็กและเยาวชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง สร้างสุขภาพทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญาโดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูธีรวชิรธรรมากร เจ้าอาวาสวัดคลองราษฎร์เจริญ เป็นพระวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ในเขตตำบลห้วยยั้ง จำนวน 5 แห่ง 86 คน ดำเนินการโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :