สมาชิกสภา อบต.ห้วยยั้ง

นางน้ำส้ม เกตุวงษ์

นางน้ำส้ม เกตุวงษ์

ประธานสภา อบต.ห้วยยั้ง โทร.087-7381237

นายรำไพ โมลาลาย

นายรำไพ โมลาลาย

รองประธานสภา อบต.ห้วยยั้ง โทร.088-1556428

นายตั้ง รอดกสิกรรม

นายตั้ง รอดกสิกรรม

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ โทร.065-3622797

นายจรัญ มาน้อย

นายจรัญ มาน้อย

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ โทร.081-6748204

นายรำไพ โมลาลาย

นายรำไพ โมลาลาย

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ โทร.088-1556428

นางน้ำส้ม เกตุวงษ์

นางน้ำส้ม เกตุวงษ์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ โทร.087-7381237

นายสมควร หุ่นสิงห์

นายสมควร หุ่นสิงห์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ โทร.086-9311851

-ว่าง-

-ว่าง-

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

นางสาวรักเกล้า หงษ์ยนต์

นางสาวรักเกล้า หงษ์ยนต์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ โทร.087-7334566

นางปาริชาติ เกษี

นางปาริชาติ เกษี

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ โทร.099-7569488

นายเหลี่ยง พลยาง

นายเหลี่ยง พลยาง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ โทร.080-1759003