บริการประชาชน

บริการประชาชน

คู่มือการใช้งาน การใช้งานระบบ E-Services
DO'S AND DON'T พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรนับประชาชน
คู่มือการสำหรับประชาชน เรื่อง การออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างและที่ดิน
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง งานประสานสาธารณูปโภค
คู่มือประชาชน งานให้บริการการจัดเก็บภาษีป้าย
คู่มือการลงทะเบียนและยืนสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสำหรับประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การออกแบบและควบคุมอาคาร
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างและที่ดิน
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
ประกาศ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับประชาชน เรื่องการออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างและที่ดิน
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
การสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Colicy)
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง