บริการประชาชน

บริการประชาชน

ประกาศ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับประชาชน เรื่องการออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างและที่ดิน
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
การสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Colicy)
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
คู่มือการปฏิบัติงาน จัดเก็บรายได้ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตร 39 ทวิ