ข่าวสาร อบต.

ข่าวสาร อบต.

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (Word)
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (PDF)
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (word)
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (pdf)
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)"
การเผบแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในระดับท้องถิ่นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย)
ประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 #1อปท1สวนสมุนไพร #สวนสมุนไพรรักษ์ถิ่น
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ออกบริการเก็บภาษี นอกสถานที่
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2566
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ร่วมกันป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2566
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
อัตราการจัดเก็บภาษี
ขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 8 นาที
ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
แบบหนังสือลาออกจากราชการ
คู่มือประชาชน เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง