ข่าวสาร อบต.

ข่าวสาร อบต.

ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2567 (ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ
นตอนการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2567
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2567
การมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรภายในและภายนอกและหน่วยงานที่มีคุณธรรมหรือทำความดี
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (Word)
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (PDF)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศ เรื่องประกาศใช้ระเบียบธนาคารขยะหมู่บ้าน ตำบลห้วยยั้ง พ.ศ.2567
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (word)
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (pdf)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2566
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)"
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2566
การเผบแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในระดับท้องถิ่นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย)