ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)"

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)"

  • วันที่ 8 พ.ย. 2566
  • (503) เข้าชม

https://www.dla.go.th/oss.htm?fbclid=IwAR2aH-0s-jIEP_uADcZSJceP6ZZSbNiN0qDHVuRI-8IMPpGx1H340OTDB1c https://drive.google.com/file/d/15epPMX5JAwWexUIR5bSsVGAC9kl7JdZz/view?fbclid=IwAR0qM7Rj9B8UqyW2iFOu8SulWLlopW4jezyjjNFnRDj7p5YFvTneaGImHco