ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

  • หน้าแรก /
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2567
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณประจำปีรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 8/2567
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 7/2567
ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ผลการสอบเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ประกาศ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
ประกาศ เรื่อง กำหนดการประชุมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2567
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1 และ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566