คำสั่งรักษาราชการแทน/ปฏิบัติราชการแทน

  • หน้าแรก /
  • คำสั่งรักษาราชการแทน/ปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งรักษาราชการแทน/ปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อย่างอื่น
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักปลัด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (กรณีตำแหน่งว่าง)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในของกองช่าง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด (กรณีตำแหน่งว่าง)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล