สภาพทั่วไป

ประวัติหน่วยงาน

ตำบลห้วยยั้ง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลหนองหัววัว ซึ่งได้แยกเป็นตำบลห้วยยั้ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2538 และได้จัดตั้งเป็นสภาตำบลห้วยยั้ง ต่อมาได้ยกฐานะจากสภาตำบลห้วยยั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 82 ง ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2542


ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 259/2 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่ 103 ตารางกิโลเมตร หรือพื้นที่ทั้งหมด 38,089 ไร่


อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.วังตะคร้อ, ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วังตะแบก, ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองหัววัว, ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชรภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลห้วยยั้ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม แต่ด้านทิศเหนือไปทางทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ลาดเท ทางทิศเหนือสุดของตำบลประกอบด้วยพื้นที่เชิงเขา มีป่าไม้เบญจพรรณหลายชนิด หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 มีพื้นที่เป็นที่ราบ หมู่ที่ 7,8,9 มีพื้นที่เป็นที่ราบและภูเขา ตำบลห้วยยั้งมีพื้นที่ลาดชันสูงจากระดับน้ำทะเล 61-96 เมตร ความลาดชันมากกว่า 35%


ภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศ โดยที่ตั้งจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของตำบลห้วยยั้งสามารถที่จะ รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวเบ็งกอลและอ่าวไทย ถึงแม้จะมีเทือกเขาถนนธงชัยทอดขวางทิศทางลม จากทะเลอันดามันในระดับต่ำอยู่บ้างก็ตาม แต่เนื่องจากเทือกเขาไม่สูงนักกระแสลมที่มีความชื้น ยังคงล่วงล้ำเข้าถึงตำบลห้วยยั้งได้บ้าง ทำให้ฤดูฝนมีฝนตกมากพอควร อีกประการหนึ่งตำบลห้วยยั้งถึงแม้ว่าจะอยู่ในภาคเหนือก็ตาม แต่ตั้งอยู่ในละติจูดที่ต่ำ ฉะนั้นในฤดูหนาวจึงไม่หนาวมากและในฤดูร้อนก็ไม่ร้อนมาก


อาชีพประชากร

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ร้อยละ 52.31 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตร ที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย เป็นต้น ส่วนการปศุสัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ สุกร เป็ด โค กระบือ โดยสามารถแบ่งสัดส่วนอาชีพของประชากร ได้ดังนี้


เกษตรกรรม ร้อยละ 52.31 ปศุสัตว์ ร้อยละ 0.03
รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ร้อยละ 1.18 พนักงานบริษัท ร้อยละ 0.3
รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 11.76 ค้าขาย ร้อยละ 1.43
ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 0.19 อื่นๆ ร้อยละ 1.43
กำลังศึกษา ร้อยละ 23.96 ร้อยละ 7.42


จำนวนประชากรในตำบล

ประชากรทั้งหมด 5,227 คน
แยกเป็น ชาย 2,593 คนคิดเป็นร้อยละ 49.61
แยกเป็นหญิง 2,634 คนคิดเป็นร้อยละ 50.39
ความหนาแน่นเฉลี่ย 50.75 คน / ตร.กม.
จำนวนครัวเรือน 1,493 ครัวเรือน


เขตการปกครอง

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร (คน) จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
1 บ้านคลองห้วยยั้ง 399 436 835 292
2 บ้านคลองกลาง 276 276 552 155
3 บ้านแคทอง 230 251 481 142
4 บ้านไร่สุขขุม 275 309 584 152
5 บ้านดอกเข็ม 225 253 478 106
6 บ้านลานช้างท่าว 305 278 583 164
7 บ้านท่ามะเฟือง 214 194 408 121
8 บ้านทุ่งยาว 148 115 263 71
9 บ้านลานไผ่ 521 522 1,043 290
รวม 2,593 2,634 5,227 1,493