รายงานการประชุม/รายงานผล

รายงานการประชุม/รายงานผล

ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อสถ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำไตรมาส 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566)
ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อสถ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พุทธศักราช 2566
รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรคุคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในประบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566
รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ห้องคลัง)
รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แบบรายงานตามนโยบายการไม่รับของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แบบรายงานตามนโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตราฐานการจัดการ