รายงานการประชุม/รายงานผล

รายงานการประชุม/รายงานผล

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม2567)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวนเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย NO Gift Policy จาการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2567
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือนแรก) ของ อบต.ห้วยยั้ง
ขอรายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2567
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2567
ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อสถ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำไตรมาส 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566)
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 2/2567)
รายผลการวิเคาระห์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน
ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อสถ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ อบต.ห้วยยั้ง
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวลเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566