คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

  • หน้าแรก /
  • คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
คำสั่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกถานที่ ประจำปี 2566
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ที่ 111/2564 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมลงระบบสูบน้ำประปา หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ที่ 039/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการประปา หมู่ที่ 9 บ้านลานไผ่
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ที่ 025/2564 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานฯ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด