คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ที่ 025/2564 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานฯ