คณะผู้บริหาร อบต.ห้วยยั้ง

นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์

นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์

นายก อบต.ห้วยยั้ง โทร.081-7071983

นายประสิทธิ์ มีบัว

นายประสิทธิ์ มีบัว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

0878397650

นายสมชาย เกตุวงษ์

นายสมชาย เกตุวงษ์

รองนายก อบต.ห้วยยั้ง

089-2689367

นายอาริยะ อินทพงษ์

นายอาริยะ อินทพงษ์

รองนายก อบต.ห้วยยั้ง

093-3180788

นางสาวอัจฉราวรรณ พลเคน

นางสาวอัจฉราวรรณ พลเคน

เลขานุการนายก อบต.ห้วยยั้ง

061-1809644