สำนักงานปลัดเทศบาล

 • หน้าแรก /
 • หน่วยงาน /
 • สำนักงานปลัดเทศบาล

ไฟล์เอกสารทั้งหมด

 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ ดาวน์โหลด ]
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3/2567 [ ดาวน์โหลด ]
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2567 [ ดาวน์โหลด ]
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2567 [ ดาวน์โหลด ]
 • รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ ดาวน์โหลด ]
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566-2570 [ ดาวน์โหลด ]
 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (word) [ ดาวน์โหลด ]
 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (PDF) [ ดาวน์โหลด ]
 • ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ [ ดาวน์โหลด ]
 • ฐานข้อมูลคนพิการ [ ดาวน์โหลด ]
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 12 [ ดาวน์โหลด ]
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2566 [ ดาวน์โหลด ]
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 [ ดาวน์โหลด ]
 • รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด ]
 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด ]
 • แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ ดาวน์โหลด ]
 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ ดาวน์โหลด ]
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2565 [ ดาวน์โหลด ]
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด ]
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด ]
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด ]
 • ประกาศ เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด ]
 • ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด ]
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ ดาวน์โหลด ]
 • รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.ห้วยยั้ง รอบ 12 เดือน [ ดาวน์โหลด ]
 • ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด ]
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง งบ [ ดาวน์โหลด ]
 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด ]
 • รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด ]
 • ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด ]
 • แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด ]
 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด ]
 • ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด ]
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ ดาวน์โหลด ]
 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด ]
 • รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด ]
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด ]
 • ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด ]
 • ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด ]
 • ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด ]
 • แผน-ฉ.5 [ ดาวน์โหลด ]