หนังสือรับ/ส่ง

หนังสือรับ/ส่ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประชุมสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2565
ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 1/2565
แบบเสนอญัตติ ประชุมสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2565
เรียกประชุมสภาสมัย ที่ 4 ครั้งที่ 1/2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประชุมสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2565
ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 3/2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2565
แบบเสนอญัตติ ประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2565
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2565
แบบเสนอญัตติ ประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2565
ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565
แบบเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แบบเสนอญัตติ ประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2565
เรียกประชุมสภาสมัย ที่ 3 ครั้งที่ 1/2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประชุมสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2565
ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565