บุคลากร อบต.ห้วยยั้ง

นายประสิทธิ์ มีบัว

นายประสิทธิ์ มีบัว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง 0878397650

นายประสิทธิ์ มีบัว

นายประสิทธิ์ มีบัว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง 0878397650

นางสาวรติกร ฆะสันต์

นางสาวรติกร ฆะสันต์

หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่่วไป ระดับต้น) 0636949161

นางสาวคมคาย สังคง

นางสาวคมคาย สังคง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0869382626

นางศิริพร กระต่ายทอง

นางศิริพร กระต่ายทอง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกรกนก หญ้าลาภ

นางสาวกรกนก หญ้าลาภ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายกิตติพงษ์ แก้วดุสิต

นายกิตติพงษ์ แก้วดุสิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

-ว่าง-

-ว่าง-

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)

นายอนุวัตร โพธิ์ประสาท

นายอนุวัตร โพธิ์ประสาท

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายชิงชัย เกตุพงษ์

นายชิงชัย เกตุพงษ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาววัชรา เนื้อไม้

นางสาววัชรา เนื้อไม้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวไพลิน สุรเดช

นางสาวไพลิน สุรเดช

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายณรงค์ชัย พลไกร

นายณรงค์ชัย พลไกร

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

นายการุณย์ เรือนเดื่อ

นายการุณย์ เรือนเดื่อ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-ว่าง-

-ว่าง-

ผู้ช่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายประสิทธิ์ มีบัว

นายประสิทธิ์ มีบัว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง 0878397650

นายประสิทธิ์ มีบัว

นายประสิทธิ์ มีบัว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง 0878397650

นางสุชาดา ผิวอ่อนดี

นางสุชาดา ผิวอ่อนดี

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 0803456469

-ว่าง

-ว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชี

-ว่าง-

-ว่าง-

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 นางสาวธนัฎฑา ยมนา

นางสาวธนัฎฑา ยมนา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวชัญกัญณภัส เมตตยะสกุล

นางสาวชัญกัญณภัส เมตตยะสกุล

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวอภิรมย์ฤดี โสชัยยัน

นางสาวอภิรมย์ฤดี โสชัยยัน

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชไมพร โพธิบัลลังค์

นางสาวชไมพร โพธิบัลลังค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักจัดเก็บรายได้

นางสาวสุวิมล วัฒนะ

นางสาวสุวิมล วัฒนะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-ว่าง-

-ว่าง-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายประสิทธิ์ มีบัว

นายประสิทธิ์ มีบัว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง 0878397650

นายประสิทธิ์ มีบัว

นายประสิทธิ์ มีบัว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง 0878397650

นายวรพจน์ โพธิ์กาศ

นายวรพจน์ โพธิ์กาศ

ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 0633614698

-ว่าง-

-ว่าง-

นายช่างโยธา (ปง./ชง.)

นางสาวสิริกร เรือนพิษ

นางสาวสิริกร เรือนพิษ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

นายนิคม มาน้อย

นายนิคม มาน้อย

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

-ว่าง-

-ว่าง-

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายประสิทธิ์ มีบัว

นายประสิทธิ์ มีบัว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง 0878397650

นายประสิทธิ์ มีบัว

นายประสิทธิ์ มีบัว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง 0878397650

นางปรวรรณ ไตรวาท

นางปรวรรณ ไตรวาท

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 0811675652

นางพนารัตน์ เดชะผล

นางพนารัตน์ เดชะผล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางน้ำค้าง ใจกันทา

นางน้ำค้าง ใจกันทา

ครูชำนาญการ ระดับ คศ.2

นางสาวนันทวัน แผ่ทอง

นางสาวนันทวัน แผ่ทอง

ครู คศ.1

-ว่าง-

-ว่าง-

ครู คศ.1

นางสาวตติยาภรณ์ พลเคน

นางสาวตติยาภรณ์ พลเคน

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวนัยนา หาญทวีทรัพย์

นางสาวนัยนา หาญทวีทรัพย์

ผู้เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวฐิดาภรณ์ เสาวนิจ

นางสาวฐิดาภรณ์ เสาวนิจ

ครูผูัดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวสุจินดา บดีรัฐ

นางสาวสุจินดา บดีรัฐ

คนงานทั่วไป