คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566