คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ที่ 111/2564 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมลงระบบสูบน้ำประปา หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง

  • หน้าแรก /
  • คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง /
  • คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ที่ 111/2564 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมลงระบบสูบน้ำประปา หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง