คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ที่ 039/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการประปา หมู่ที่ 9 บ้านลานไผ่