รู้จักนายก

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
เกิด 1 พฤศจิกายน 2514
อายุ 49 ปี
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 36/3 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
เบอร์โทร 08 1707 1983

ประวัติการทำงาน

  1. ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546 ถึงปัจจุบัน
  2. ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร อบต. ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2543 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2547
  3. ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร (ก.อบต.จังหวัด)
  4. ประธานสภาวัฒนธรรม ระดับตำบล
  5. ประธานสภาวัฒนธรรม ระดับอำเภอ
  6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
  7. ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง

ประวัติการศึกษา

  1. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร