โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง)

  • วันที่ 29 พ.ค. 2567
  • (40) เข้าชม

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองทั้งด้านโภชนา การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ โดยมี นายภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิผู้สูงอายุ ระเบียบ กฎหมายทั่วไปใช้ในชีวิตประจำวัน และกิจกรรมนันทนาการ ดำเนินการโดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :