ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ร้อยละ 52.31 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม