ผ้าทอ

  • วันที่ 20 พ.ย. 2561
  • (2,373) เข้าชม

เป็นด้ายโทเร การทอส่วนใหญ่จะทอเป็นผ้ายกดอกแบบสุโขทัย พื้นด้ายโทเรตามท้องตลาด


ผลิตโดย : กลุ่มทอผ้า

ติดต่อ : ๔๘/๑หมู่ ๙ ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ติดต่อ : นางดอกไม้ พลเดม โทร :๐๑-๔๖1๖๙๘๙ ๐๕๕-๗๖1๔๗๙ e-mail : pckp@i-kool.com