ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ออกบริการเก็บภาษี นอกสถานที่